Examen 2016-1 vwo natuurkunde

Examen

examen 2016 vwo natuurkunde periode 1

Vragen Word Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Verslag Examenbespreking Erratumblad 2 Maximum scorelabel

De NVON (Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen) ondersteunt haar leden met het plaatsen van examenopgaven zoals opgaven tijdvak 1 en 2, regelgeving, antwoorden op examenvragen, uitwerkbijlagen, PMN, bezemexamen, examenbesprekingen, toelichting op examenopgaven enz. 

De NVON houdt elk jaar vergaderingen over het nakijken van de examens en de verslagen daarvan vindt u onder 'examenbesprekingen' bij dit examen. Het forum is rond de examentijd actief zodat leden elkaar kunnen helpen met nakijken en bij twijfels over antwoorden en dergelijke.