Examen 2008-1 vwo Natuurkunde 1,2 PMN

Examen

Examen Natuurkunde 1,2 Project Moderne Natuurkunde voor vwo eerste tijdvak van 2008

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Informatieboekje Verslag Examenbespreking

De NVON (Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen) ondersteunt haar leden met het plaatsen van examenopgaven zoals opgaven tijdvak 1 en 2, regelgeving, antwoorden op examenvragen, uitwerkbijlagen, PMN, bezemexamen, examenbesprekingen, toelichting op examenopgaven enz. 

De NVON houdt elk jaar vergaderingen over het nakijken van de examens en de verslagen daarvan vindt u onder 'examenbesprekingen' bij dit examen. Het forum is rond de examentijd actief zodat leden elkaar kunnen helpen met nakijken en bij twijfels over antwoorden en dergelijke.