Examen 2016-2 vmbo-TL/GL nask1

Examen

Dit is het examen voor VMBO-TL/GL van nask1 het tweede tijdvak

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 1

De NVON (Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen) ondersteunt haar leden met het plaatsen van examenopgaven zoals opgaven tijdvak 1 en 2, regelgeving, antwoorden op examenvragen, uitwerkbijlagen, PMN, bezemexamen, examenbesprekingen, toelichting op examenopgaven enz. 

De NVON houdt elk jaar vergaderingen over het nakijken van de examens en de verslagen daarvan vindt u onder 'examenbesprekingen' bij dit examen. Het forum is rond de examentijd actief zodat leden elkaar kunnen helpen met nakijken en bij twijfels over antwoorden en dergelijke.