<title>NVON</title>

BC Duurzaamheid

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, toenemende vervuiling, uitputting van natuurlijke bronnen …. de mondiale samenleving worstelt met een veelvoud aan crisissen, die elkaar ook nog eens onderling versterken. We kunnen het tij keren door ons leven in snel tempo te verduurzamen. 

Introductie

Maar momenteel krijgen jongeren onvoldoende kennis en competenties om hierin effectief te handelen. Hier ligt een urgente en belangrijke taak voor het onderwijs. Voor de bètaleraren betekent dat een specifieke opgave: laten zien dat natuurwetenschappen, wiskunde en technologie een grote rol spelen in het ontstaan van duurzaamheidsproblemen, maar evenzeer in het vinden van oplossingen ervoor. Vooral dat laatste hebben leerlingen nodig: het uitzicht op en actief meewerken aan oplossingen houdt hen mentaal gezond. Rond het thema duurzaamheid zijn er binnen de NVON al vele initiatieven geweest, gericht op bespreekbaar maken en verdere ontwikkeling. Over de noodzaak voor doorgaande aandacht voor duurzaamheid is men het wel eens, nu is het tijd om er meer samenhang in te brengen.

Laatste nieuws

In september 2023 is de Bestuurscommissie Duurzaamheid opgericht

De BC Duurzaamheid heeft als doel het stimuleren van leren voor duurzame ontwikkeling in de bètavakken. BC Duurzaamheid verwerft daartoe een overzicht van bestaande activiteiten en streeft naar meer verbanden daartussen. Binnen de NVON richt ze zich daarom op het bevorderen van samenwerking tussen bijvoorbeeld secties, regiokringen, curriculumontwikkeling, leswerk, tijdschriften en boeken. Buiten de NVON kunnen dat bijvoorbeeld zijn: bedrijven, vakverenigingen, ministeries, lokale politiek en volksvertegenwoordigers. De BC Duurzaamheid geeft dan adviezen aan de NVON-besturen hoe het thema duurzaamheid meer verweven kan worden in de praktijk van het bèta-onderwijs. Deze adviezen weer kunnen leiden tot adviezen aan of samenwerking met bijvoorbeeld Tweede Kamer, ministeries, gemeenten, vernieuwingscommissies en SLO. Ook kunnen deze adviezen leiden tot het stimuleren van nascholingen of het vervaardigen van publicaties.

Samenstelling bestuurscommissie

Definitieve leden: Marcel Kamp, Maarten Nypels, Monique Vossen

Momenteel zijn er gesprekken gaande met kandidaten. Uiteindelijk is er in de commissie van elk vak minstens een actieve leraar nodig en zal de commissie dus tussen de 5 en 10 leden bevatten. De commissie zal enkele keren per jaar online of fysiek overleggen op eigen initiatief of als reactie op een vraag vanuit het bestuur of een andere geleding van de NVON.

Wilt u in contact komen met onze bestuurscommissie, stuur dan een e-mail.