Nieuwe handreiking op infowms: Communicatie GMR en MR

17 juni

Versterking medezeggenschap heeft de nieuwe handreiking Communicatie tussen GMR en MR gepubliceerd op www.infowms.nl. De handreiking biedt leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden handvatten, tips en suggesties om een goede samenwerking tussen GMR en MR te bevorderen. In de bijlagen bij de handreiking is tevens een aantal praktische voorbeelden opgenomen. De MR is de gesprekspartner van de directeur van de school en houdt zich bezig met zaken die op schoolniveau spelen. De GMR is de gesprekspartner van de (bovenschools) bestuurder en betrokken bij het beleid dat van belang is voor alle of de meerderheid van de scholen.      

In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is helder geformuleerd waar een GMR zich mee bezighoudt en wat het werkterrein van de MR is. Omdat de besluiten die de GMR neemt vaak effect hebben op het handelen van de MR’en is een goede communicatie tussen de raden belangrijk. De Wms geeft echter niet aan hoe dat moet gebeuren en in de praktijk blijkt dat het contact tussen GMR en MR’en niet altijd soepel verloopt.

In deze nieuwe handreiking krijgen medezeggenschapsraden een aantal tips en suggesties hoe beide partijen vorm en inhoud kunnen geven aan de onderlinge communicatie. Door de samenwerking tussen GMR en MR’en te bevorderen, neemt het draagvlak voor te nemen beslissingen toe. En dat is in het belang van zowel het bestuur als de scholen.

 

Nieuws