Inzet CAO-PO

27 november

De onderhandelingen voor de CAO-PO beginnen eerdaags. Hieronder is te lezen wat de inzet van de FvOv is voor de CAO-PO.

Omgeving

 • Verwijzing naar claim POfront, werkdruk en eerlijk salaris
 • Sector in ontwikkeling en divers qua samenstelling, zekerheid bieden en ruimte geven
 • Professionele autonomie, professioneel statuut, ruimte om te professionaliseren
 • Loonontwikkeling voor alle medewerkers in het PO
 • Diverse teams, een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het verlagen van de werkdruk

De cao

Deze overeenkomst zal voor werknemers en werkgevers zekerheid moeten bieden en daarnaast richting moeten geven aan het beleid van de school. Dit houdt in dat naast de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever ook procedurele afspraken een plek verdienen in de cao. Vanwege de hiërarchische verhouding tussen de werkgever/schoolleider en de werknemer zal de cao de professionele dialoog zodanig moeten beïnvloeden dat er sprake is van een gelijkwaardige verhouding tussen de werknemer en de werkgever.

In de laatste cao is er veel op de schop genomen en duidelijk is dat er in het veld een periode van gewenning nodig is om de gewijzigde cao te implementeren. Nieuwe wijzigingen zullen ook in dat licht moeten worden bezien, zadelen we de scholen met niet te veel nieuwe regels op?

Werkdruk

Als POfront hebben we gezamenlijk een budget voor de verlaging van de werkdruk gevraagd van € 500 miljoen. Dit bedrag zal beschikbaar moeten komen voor de teams zodat er uiteindelijk met brede steun van de teams een bij de school passende bestemming gevonden kan worden. Als FvOv zijn we van mening dat we in de cao niet tot in detail moeten willen regelen welke keuzes er op schoolniveau gemaakt gaan worden. Wel willen we het aantal doelen beperken om richting te geven aan de besteding en daarnaast willen we een afspraak maken over de besluitvorming op de scholen en de verantwoording van de scholen/besturen met betrekking tot de inzet van de middelen en het effect daarvan op de werkdruk.

Voor wat betreft de doelen waar dit budget aan kan worden besteed stellen we de volgende bestedingsdoelen voor:

 • Verkleining van de klassen
 • Inzet van extra ondersteuners in de klas (meer handen in de klas)
 • Inzet van vakleerkrachten
 • Aanstellen van een conciërge
 • Inzet van extra begeleiders om de leerkrachten beter te begeleiden

Voor wat betreft de besluitvorming stellen we voor dat de besluitvorming plaatsvindt per schoollocatie en dat het team, inclusief het OOP en de directie, met ten minste een tweederde meerderheid moet instemmen met de besteding van deze middelen.
Het bestuur zal in het jaarverslag deze middelen separaat verantwoorden en tevens de mate van tevredenheid van het personeel op basis van objectief onderzoek in het sociaal jaarverslag weergeven.

Voor wat betreft de bestaande artikelen met betrekking tot de werkdruk stellen we voor om de bepalingen rondom de 40-urige werkweek te schrappen, deze heeft in onze ogen niet gebracht wat destijds de intentie was, een jaartaak geeft de flexibiliteit die beter past bij het ritme van de scholen. Op de scholen zal in het kader van het taakbeleid in ieder geval moeten worden geagendeerd het punt van de mate waarin een werknemer plaats- en tijdgebonden werkzaamheden dient te verrichten.

De twee modellen taakbeleid zullen volgens  de FvOv aangepast moeten worden tot één model zodat de intentie van cao-partijen (bevorderen van de professionele dialoog) beter uit de verf komt en de processen in de school daarmee optimaal worden gefaciliteerd.
Daarbij moet een antwoord worden gegeven op vragen als:

 • Met wie vindt het overleg plaats en binnen welke kaders?
 • Op welke momenten wordt een werknemer verplicht in de school te zijn  en op welke momenten heeft de werknemer de vrijheid om te kiezen waar en wanneer hij zijn werkzaamheden verricht?

Een uitdagende en professionele werkomgeving

Scholen moeten in de komende jaren concurreren op een krappe arbeidsmarkt. De aanwas vanuit de PABO’s is onvoldoende om de uitstroom in de sector PO op te vangen en hét antwoord op het groeiende lerarentekort is nog niet gevonden.
Dat antwoord begint echter in ieder geval op de scholen zelf. Goed personeelsbeleid, een professionele werkomgeving, divers samengestelde teams zullen op termijn een werkomgeving moeten creëren waarin mensen graag willen werken. Misschien wordt dat in de toekomst niet een baan voor het leven maar wel een baan van het leven.

Door de hoge werkdruk op de scholen staat de professionalisering nogal onder druk. Werknemers kunnen vaak niet deelnemen aan een scholing op een werkdag omdat er geen vervanging voor is en als de scholingen in de avonduren moeten worden gevolgd, levert dat ook weer extra werkdruk op. Door de inzet van de werkdruk verlagende maatregelen zal structurele tijd vrij moeten worden gemaakt zodat leraren blijvend kunnen ontwikkelen en professionaliseren. Professionalisering is namelijk een van de elementen die kan bijdragen aan de verbetering van de werkomgeving en zou dus ook maximaalmoeten worden gestimuleerd. Vandaar dat we ervoor pleiten om eventuele drempels weg te nemen. Het budget dat nu nog beschikbaar is per fte maar niet persoonlijk opeisbaar is, zal omgezet moeten worden in een persoonlijk budget en tevens over een periode van drie jaar kunnen worden gespaard.

Functiegebouw

Het functiewaarderingssysteem Fuwa-po leent zich goed om de niet-leraarsfuncties te beschrijven en te waarderen maar is in zijn huidige vorm in onze ogen minder geschikt om de leraarsfunctie te beschrijven. Leerkrachten herkennen zich niet in de beschrijvingen en het primaire proces laat zich moeikijk beschrijven met Fuwa-po. We willen een onderzoek starten naar een systeem dat ook de verschillende rollen van de leerkracht vanuit het primaire proces kan beschrijven om daarmee tot een transparant en geaccepteerd functiegebouw voor de leerkrachtfuncties te komen.

Loongebouw

Ook voor het loongebouw geldt dat we als POfront gezamenlijk een eis hebben neergelegd, een eerlijk salaris dat vergelijkbaar is met VO. We hebben daarbij gevraagd om € 900 miljoen zonder dit nader te labelen. De FvOv stelt voor om de middelen als volgt in te zetten:

 • De LA-schaal zal nog enkel een aanloopschaal voor startende leerkrachten op weg naar vakvolwassenheid (met maximaal 5 treden)
 • De LB-schaal zal vooral vanaf trede 8 worden opgehoogd waarbij de laatste trede hetzelfde niveau heeft als de LB-schaal in het VO
 • Het aantal treden in de L-schalen zullen worden ingekort tot 12 treden

Salaris

De salariseis is afhankelijk van de looptijd van de cao. We gaan vooralsnog uit van een cao van een jaar, met een looptijd van tot 1 oktober 2018. Onze looneis is 2,5% voor deze periode (deze is lager dan in andere sectoren maar moet bezien worden in het licht van de overige ter beschikking komende middelen).

 

Nieuws