NVON Congres met jaarvergadering (ALV)

18 april

Ook dit jaar organiseert de NVON weer haar jaarlijke congres met daaraan gekoppeld de ledenvergadering. Het thema van dit jaar is: Duurzaamheid.

Plaats

Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland, Vondellaan 174, 3521 GH Utrecht.

Thema

Het thema van dit jaar: Duurzaamheid.

Inschrijven

U kunt zich vóór 9 april opgeven via deze link.

Kosten

Deelname is voor NVON-leden gratis, niet-leden betalen € 50 per persoon.

Programma

12.00 – 13.30 Binnenkomst

Dit jaar is voor de zesde keer de mini informatiemarkt, waar u nader kunt kennismaken met diverse interessante mogelijkheden voor uw lespraktijk. Tijdens de informatiemarkt kunt u ook diverse boeken en andere producten kopen.

13.30 – 14.45 Lezing

Hoe slim is je smartphone? Duurzaamheid als katalysator van onderwijsvernieuwing. Prof. Dr. Ir. A.E.J. (Arjen) Wals, Hoogleraar Transformatief Leren voor Sociaal-ecologische Duurzaamheid/Unesco Chair te Wageningen


Duurzaamheidsuitdagingen nemen steeds grotere en urgentere vormen aan. Van ons onderwijs zal de komende decennia verwacht worden dat het leerlingen in staat stelt om te gaan met complexe vraagstukken rondom klimaat, biodiversiteit, gezondheid en voedselzekerheid. Vraagstukken waarvoor de antwoorden vaak niet eenduidig zijn en zullen variëren in plaats en tijd, maar ook vraagstukken die vakinhouden overstijgen en ook vragen om ethische afwegingen en morele oordeelsvorming.

In deze bijdrage beschouw ik duurzaamheid niet als het toevoegen van een nieuw thema aan een overvol curriculum maar als katalysator van onderwijsvernieuwing die leidt tot goed onderwijs en leerlingen in staat stelt gelukkig te leven binnen verantwoorde ecologische, economische, ethische en sociale grenzen. Ik wil dit laten zien aan de hand van het ontmantelen van een mobiel telefoontje waarbij we als forensische detectives nagaan wat de ecologische voetafdruk maar ook de sociaal-emotionele voetafdruk van een smartphone is. Hierbij ga ik ook in op achterliggende didactische principes, de verbindingen met vakinhouden en de opname van dergelijke manieren van lesgeven binnen een zogenaamde ‘whole school approach to sustainability'.

 

14.45 - 15.15 Pauze

15.15 - 16.45 Keuze uit workshops (ter plekke)

 1. De nieuwe examenprogramma's vier jaar na de invoering. Maarten Pieters (SLO, natuurkunde), Emiel de Kleijn (scheikunde)  en Herman Schalk (biologie)

  Wat vinden uw collega's van de nieuwe examenprogramma's? Welke veranderingen zijn in de centrale examens te zien? SLO heeft in 2017 een evaluatie­onderzoek uitgevoerd naar de invoering van de programma's, onder andere door middel van enquêtes voor docenten en leerlingen en door analyses en besprekingen in focusgroepen van de examens.

  Tijdens deze werkgroep presenteren we een aantal van de resultaten van dat onderzoek. We leggen de verzamelde gegevens en uitkomsten graag naast uw ervaringen. 

 2. Een duurzame school is hard werken! Werkt U mee? Ing. F. (Freddy) van Dijken,  Ir. D.J. (Daan) van der Linde

  Op Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp claimen we een “groene HBO-instelling” te zijn: groene studieonderwerpen, een gebouw met zonnepanelen, een landgoed van 21 hectare en een aantal certificaten aan de muur. En toch worstelen we elke dag met niet-duurzaam gedrag van onze studenten en medewerkers. Wat gaat er dan eigenlijk fout? En wat kunt u doen aan duurzaamheid bij u op school?

  In een workshop willen we graag met u in gesprek over wat wel en wat niet werkt op uw school. In een open gesprek met de World Café-methode komen een aantal thema’s op tafel, zoals gedragsbeïnvloeding, duurzaamheidsstrategie en goede voorbeelden. Kunnen we van elkaar leren en elkaars duurzaamheidsstreven handen en voeten geven? Welkom!

  Inleiders zijn Daan van der Linde (voorzitter Duurzaamheidsteam VHL Velp) & Freddy van Dijken (Opleidingscoördinator Management van de Leefomgeving VHL Velp). Zij nemen u mee in hun zoektocht.

 3. Leren voor Duurzame ontwikkeling in de Bèta vakken, een uitdaging? S.J.M. Frijters, Aeres Hogeschool Wageningen

  Binnen Bèta vakken kennen we doelstellingen met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Welke didactiek lijkt veelbelovend om te komen tot de beoogde leeropbrengsten? In de workshop wordt het UNESCO concept “Leren voor Duurzame Ontwikkeling” uiteengezet en verbonden met kennisverwerving en zelfontplooiing van leerlingen. Maar hoe zien dergelijke lessen er in praktijk uit?

  We analyseren bestaand, of te ontwerpen onderwijs, m.b.v. een tool. Hiermee kun je snel te weten komen of en - in hoeverre leeractiviteit(en) – de uitgangspunten van Leren voor Duurzame Ontwikkeling helpen realiseren.

 4. Natuurwetenschap.nu: over ontwikkelteams en leergebieden Lid ontwikkelteam Mens & Natuur en Jeroen Sijbers, SLO

  Op 8 maart is het ontwikkelteam Mens en Natuur van curriculum.nu van start gegaan. Deze teams denken na over de vraag: "Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan?" Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt er nagedacht over allerlei zaken. Wat vinden we belangrijk aan het curriculum? En hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving? In het ontwikkelteam zijn docenten vertegenwoordigd van zowel po en vo, van vmbo basis als gymnasium en van verschillende natuurwetenschappelijke disciplines inclusief aardrijkskunde en techniek.

  De eerste ontwikkelsessie stond in het teken van een visie op het leergebied. Tijdens deze workshop gaan we graag met u in gesprek over de afwegingen die het ontwikkelteam heeft gemaakt als het gaat om het creëren van samenhang, het zorgen voor doorlopende leerlijnen en het terugdringen van de overladenheid in het onderwijsprogramma. Tot slot nemen we u mee in de geplande vervolgstappen, waarbij de visie als basis dient.

 5. Kan de polyabsorbent Polyacrylzuur ingezet worden als bodemverbeteraar in de woestijn? Anne-Lotte Masson (C3)

  In deze workshop gaan docenten aan de slag met een nieuw practicum van C3, waarbij chemisch onderzoek wordt verricht binnen de context van duurzaamheidsvraagstukken. C3 heeft in samenwerking met docenten en TOA’s een onderzoekspracticum ontwikkeld waarbij leerlingen op zoek gaan naar het antwoord op de vraag ‘kan polyacrylzuur ingezet worden als bodemverbeteraar in de woestijn?’.’ Na afloop van de experimenten worden de resultaten van de klas gecombineerd om gezamenlijk tot beantwoording van de hoofdvraag te komen.

 6. Education for sustainable development: the Global and the Local. Drs. S  van der Meer met een Global Guests student

  De workshop zal deels in het Engels zijn, vanwege het verhaal van een buitenlandse student die het perspectief op duurzaamheid vanuit een ander deel van de wereld naar ons toe brengt. Als we het op school hebben over 'wat kan je zelf doen aan duurzaamheid' kijken we vaak naar de eigen lokale omgeving. Maar kunnen we ook de gevolgen die andere landen op hun bord krijgen dankzij Westerse consumptiepatronen onder de aandacht brengen bij jongeren? Wat kan de rol zijn van een niet-westerse student die zijn/haar verhaal verteld aan jongeren hier? 

   

 7. Duurzaamheid in de schoolpraktijk. Inge van der Kruijs 

  Docenten zijn belangrijke rolmodellen, maar blijken deze rol niet maximaal te benutten wanneer zij leerlingen willen overtuigen om duurzamer te handelen. Middels een discussie over enkele stellingen zal worden bekeken wat docenten kunnen – en willen – doen om leerlingen duurzamer te laten handelen.

17.00 Algemene ledenvergadering 2018

18.00 Borrel en uitreiking NVOX-prijzen, gevolgd door een warm buffet

 

 

 

Datum

Woensdag, 18 april 2018

Tijd

12:00 tot 19:00

Cursus