Bijeenkomst Curriculum.nu: Voorstellen voor curriculumherziening: voor en door leraren

11 juni

Begrip voor de werking van en omgang met digitale technologie, een basiskennis van statistiek in het primair onderwijs en aandacht voor leren communiceren met en over literatuur voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit is een greep uit de voorstellen van de leraren en schoolleiders uit de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu die de basis leggen voor de herziening van de kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs.

Het is voor het eerst dat de kerndoelen in samenhang worden herzien. En het is voor het eerst dat leraren uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs hierbij zélf de eerste voorzet doen Zij verkennen of de gestelde ambities haalbaar zijn voor de onderwijspraktijk.

Nieuwe consultatieronde

De komende periode is er opnieuw mogelijkheid om te reageren op de voorstellen via www.curriculum.nu/feedback, en er vinden verschillende consultatiebijeenkomsten plaats. Wil je nog mee discussiëren over dit advies voor Mens & Natuur: Dinsdag11 juni in Amersfoort vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur. Vanaf 17.00 uur is er de mogelijkheid om mee te eten. Graag voor 4 juni opgeven bij hoofdbureau@nvon.nl en daarbij vermelden of je mee wilt eten. Reiskosten worden vergoed en het eten is op kosten van Curriculum.nu.

Na verwerking van de feedback overhandigen de leraren en schoolleiders hun definitieve voorstel in het najaar aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs.

 

Doorlopende leerlijnen en samenhang

De ontwikkelteams hebben een stevige basis van kennis en vaardigheden per leergebied uitgewerkt. Daarnaast hebben de teams vier verbindende thema’s binnen hun leergebied verwerkt die voor leerlingen met het oog op hun toekomst van belang zijn: duurzaamheid, globalisering, technologie en gezondheid. Deze thema’s raken aan verschillende leergebieden en leerlingen kunnen ze vanuit de invalshoek van verschillende vakken en leergebieden bekijken.

Het voorstel legt de basis voor het kerncurriculum dat wordt vastgelegd voor het eind van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij nadrukkelijk om het ‘wat’, de inhoud en niet om het ‘hoe’, de didactiek. Hoe scholen deze inhoud aanbieden, in vakken of vakoverstijgend, is aan de scholen zelf.

 

De relevante documenten:

Datum

Dinsdag, 11 juni 2019

Tijd

18:00 tot 21:00
Agenda